Minireningsverk – en lösning för enskilda avlopp

23 juni 2022
patrick pettersson

editorial

De avlopp som inte är anslutna till kommunala reningsverk benämns som enskilda avlopp. I Sverige har vi ett mycket stort antal enskilda avlopp. De flesta är kopplade till fritidshus och bostadshus utanför tätorter. Om denna typ av hus inte har en tillfredsställande avloppslösning, kommer en mängd närsalter och syreförbrukande ämnen att hamna i bäckar, åar och till slut i havsvattnet. Utsläpp av närsalter som fosfor och kväve leder till övergödning, medan utsläpp av syreförbrukande ämnen gör haven syrefattiga och rentav leder till att de dör.

Till ett minireningsverk leds bad-, dusch och tvättvatten samt avloppet från installerad vattenklosett. Avloppsvattnet behandlas på olika sätt. Normalt sker ett första steg med mekanisk slamavskiljning. Därefter tillför man kemikalier för att i huvudsak fälla fosfor. Med bakterier och tillförsel av syre reduceras därefter biologiska föroreningar.

Ett väl fungerande minireningsverk reducerar fosfor med cirka 90 procent medan reduktion av kväve vanligtvis ligger mellan 30 och 50 procent. Halten av biologiskt nedbrytbara ämnen eller BOD reduceras med upp till 90 procent.

 

Minireningsverk

 

Omsorg om miljön

För vår egen skull och för framtida generationer är det viktigt att utsläppen till miljön minskas i största möjliga utsträckning. Kommunala reningsverk i Sverige har betytt oerhört mycket för att minimera utsläppen från tätorter. I många fall ligger reningsgraden på över 99,5 procent. I det perspektivet går det att förstå att utsläppen från dagens enskilda avlopp utgör en fara för miljön. Speciellt allvarligt är det i glesbygd och i skärgårdsområden.

Den som oroar sig för miljön och klimatet bör se om sitt eget hus. Du känner kanske på dig att ditt enskilda avlopp inte håller måttet. Bli miljösmart och satsa på ett minireningsverk! Du får hjälp av en leverantör att inspektera din specifika situation vad gäller avlopp. I en offert kan såväl reningsverk som installation ingå. Normalt kan leverantören offerera ett serviceavtal och bistå med råd angående årlig slamtömning.

Fler nyheter